Vedtægter

§ 1
NAVN, FORMÅL, HJEMSTED

1. Klubbens navn er Hellerup Dameroklub med hjemsted Strandparksvej 42, 2900 Hellerup.

2. Klubbens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport samt at fremme interessen for rosport.

3. Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport.


§ 2
MEDLEMSFORHOLD

1. Som romedlem kan optages enhver kvinde/pige, som er fyldt 12 år og som mindst er 150 cm høj.

2. Som motionsmedlem kan optages enhver kvinde/pige, der har været romedlem i klubben i mindst tre år.

3. Som støttemedlem kan optages enhver, der interesserer sig for klubben.

4. Som æresmedlem kan udnævnes enhver, som særligt har støttet eller vist klubben interesse. Æresmedlemmer udnævnes på en ordinær generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen.


§ 3
OPTAGELSE

1. Optagelse som romedlem eller motionsmedlem finder sted efter skriftlig ansøgning på indmeldelsesblanket til bestyrelsen. Piger under 18 år skal have forældres eller værges skriftlige tilladelse.

2. Indmeldelsesblanketten skal indeholde en erklæring om, at ansøgeren kan svømme mindst 300 m, samt at hun har gjort sig bekendt med klubbens love og reglementer.

3. Optagelse har fundet sted, når indmeldelsesblanketten er påtegnet af klubben, indmeldelsesgebyr / kontingent er betalt, og der er sket tilmelding til PBS.

4. Alle romedlemmer og kajakroere skal kunne svømme mindst 300 m. Nye medlemmer skal aflevere svømmebeviset, før de starter på roskolen.


§ 4
KONTINGENT

1. Kontingent og bidrag til bådfond og skabsleje fastsættes på den ordinære generalforsamling.

2. Kontingent, bådfond og skabsleje skal betales via PBS. For romedlemmer betales halvårligt forud 1.4 og 1.10. Kontingent for motionsmedlemmer og støttemedlemmer betales forud en gang årligt 1.4. Oplysning om kontingentets størrelse, indmeldelsesgebyr, pris for roskole, regler for indbetaling, rykkergebyr m.v. lægges på hjemmesiden. Romedlemmer, der overgår direkte fra en anden roklub under DfFR, samt motionsmedlemmer og støttemedlemmer, der overgår til at blive romedlemmer, fritages for indmeldelsesgebyr. For sent indbetalt kontingent kan medføre rykkergebyr. Hvis indmeldelse sker på et skævt tidspunkt, betales forholdsmæssigt kontingent for den første periode.


§ 5
ADGANG TIL KLUB OG BÅDE

1. Nøglebrikker udleveres til medlemmer over 16 år, mod betaling, dog ikke til støttemedlemmer.

2. Kun romedlemmer har ret til at benytte bådene.

3. Både romedlemmer og motionsmedlemmer har ret til at deltage i alle andre aktiviteter, herunder gymnastik, svømning og ergometerroning, samt til at benytte alle faciliteter i klubhuset.

4. Støttemedlemmer har ret til at deltage som gæster i særlige, annoncerede sociale arrangementer som standerhejsning og -strygning, kanindåb.

5. Nye roere (kaniner) må kun ro sammen med instruktører, indtil de er frigivet.

6. For at blive frigivet skal roeren have modtaget instruktion i bådenes udstyr, almindelig roteknik, pladsbytte, sikkerhed på vandet og bådenes daglige vedligeholdelse. Det er instruktøren, som vurderer roerens færdigheder og frigiver hende.

7. For kajakroere henvises til reglerne på hjemmesiden.

8. Udlån af både til roere fra andre klubber kan kun finde sted med bestyrelsens eller rochefens tilladelse.

9. Udlejning af klubhus og sommerhus kan ske til romedlemmer og motionsmedlemmer.

10. Såvel romedlemmer som motionsmedlemmer forventes at deltage i det frivillige arbejde i klubben.


§ 6
UDMELDELSE, RESTANCE, EKSKLUSION

1. Udmeldelse og overgang fra romedlem til motionsmedlem eller støttemedlem skal ske skriftligt til bestyrelsen med en måneds varsel før kontingentbetaling den 1.4 eller 1.10. Betalt kontingent refunderes ikke.

2. Overgang fra motionsmedlem eller støttemedlem til romedlem kan ske til enhver tid, og allerede betalt kontingent kan modregnes forholdsmæssigt.

3. Bestyrelsen kan nægte et medlem, der er i kontingentrestance, adgang til klubben og dens aktiviteter, og bestyrelsen kan ophæve medlemskabet, hvis restancen ikke er betalt inden udløbet af en frist på 30 dage. Ophævelse og eksklusion af medlemskab kan indberettes til Dansk Forening for Rosport.

4. Medlemmer har pligt til at overholde klubbens vedtægter samt de reglementer og bestemmelser, der er vedtaget af generalforsamlingen eller bestyrelsen. Overtrædelse kan - efter bestyrelsens bestemmelse - medføre midlertidig udelukkelse fra klubben og dens aktiviteter.

5. Modarbejder et medlem klubben eller gør sig skyldig i en adfærd, der krænker klubbens anseelse, kan bestyrelsen ekskludere det pågældende medlem.

6. Et ekskluderet medlem kan skriftligt forlange, at bestyrelsen forelægger beslutningen om eksklusion på den førstkommende ordinære generalforsamling. Det ekskluderede medlem har adgang til generalforsamlingen, men har ikke stemmeret.


§ 7
BESTYRELSEN

1. Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en bestyrelse til at varetage den overordnede ledelse af klubben og stå for den daglige drift.

2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som alle skal være romedlemmer. Endvidere vælges 1 suppleant, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

3. Bestyrelsens formand, næstformand, kasserer, rochef samt sekretær vælges af generalforsamlingen.

4. Bestyrelsesmøder afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst 2 medlemmer er mødt. Ved afstemning, hvor stemmetallet står lige, gør formandens stemme udslaget.

5. Bestyrelsen fører regnskab, tegner forsikringer samt tager referat af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

6. Bestyrelsen udarbejder som minimum roreglement samt langtursreglement og har pligt til at orientere medlemmerne herom.


§ 7a

1. Bestyrelsen nedsætter et antal udvalg. Bestyrelsen træffer beslutning om udvalgenes budget, kompetence og opgaver.

2. Udvalgene orienterer løbende bestyrelsen om deres aktiviteter. Udvalgene udarbejder budgetforslag til bestyrelsen inden den 1. oktober for den kommende sæson. Udvalgene er ansvarlige for at overholde de af bestyrelsen godkendte budgetter ved at påtegne de regninger, der sendes til betaling.

3. Bestyrelsen har kontakt til udvalgene efter behov.


§ 8
VALGPERIODE

1. Valgene sker for 2 år således:
Ulige år: Formand, rochef, sekretær, 1 suppleant og 1 revisor.
Lige år: Næstformand, kasserer, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Suppleanter, som indtræder i bestyrelsen, afgår, som om de var indvalgt ved periodens begyndelse.

Genvalg kan finde sted.


§ 9
GENERALFORSAMLING

1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned, og der indkaldes hertil med mindst 14 dages skriftligt varsel. Indkaldelse sker ved opslag i klubben samt på hjemmesiden samtidig med udsendelse af mail herom.

2. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Dirigentens opgaver:
• Afgør om generalforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig
• Leder generalforsamlingen
• Afgør ethvert spørgsmål vedrørende sagernes behandling, stemmeafgivning og resultat
heraf
• Underskriver referatet af generalforsamlingen.

3. Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:
a) Valg af dirigent
b) Aflæggelse af beretning
c) Aflæggelse af regnskab samt forslag til budget
d) Fastsættelse af kontingenter og bidrag til bådfond
e) Behandling af indkomne forslag
f) Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer
g) Eventuelt.

4. Indkaldelsen skal indeholde navnene på de afgående bestyrelsesmedlemmer samt hvem af disse, der ikke ønsker genvalg.

5. Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 15. oktober. Et forslag - herunder forslag fra bestyrelsen - kan kun behandles på en generalforsamling, hvis det enten er nævnt i indkaldelsen eller er offentliggjort i klubben, således at medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling. Offentliggørelse sker ved opslag i klubben samt på hjemmesiden samtidig med udsendelse af mail herom.


§ 10
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer forlanger dette med angivelse af en dagsorden.

2. Bliver der på en ordinær generalforsamling ikke valgt en bestyrelse, har den afgående bestyrelse pligt til at fungere, indtil en ekstraordinær generalforsamling kan afholdes senest 4 uger efter.

3. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter, at den har modtaget anmodning herom.

4. Indkaldelsen skal ske skriftligt med mindst 8 dages varsel ved opslag i klubben samt på hjemmesiden samtidig med udsendelse af mail herom.


§ 11
GENERALFORSAMLINGENS GENNEMFØRELSE

1. Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af klubben.

2. Stemmeret har romedlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Ungdomsroere under 16 år har dog ikke stemmeret ved beslutninger om klubbens økonomiske forhold.

3. Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert stemmeberettiget medlem kan medbringe én fuldmagt.

4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 1/6 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

5. Ved forslag om vedtægtsændringer og om økonomiske dispositioner, der overstiger 1/2 af klubbens egenkapital, kræves det, at mindst 1/4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget, jf. ovenfor under pkt. 2.

6. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig indvarsles der inden 14 dage til ny generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, jf. ovenfor under pkt. 4, eller med mindst 2/3 flertal, jf. ovenfor under pkt. 5.

7. Skriftlig afstemning kan finde sted, når dirigenten eller 1/6 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer forlanger det.


§ 12
REGNSKABSÅR OG REVISION

1. Klubbens regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september.

2. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik. Det underskrives af formanden og/eller næstformanden samt kasserer og revideres af de valgte revisorer, som ligeledes underskriver regnskabet.

3. Årsregnskab og budget skal være forelagt bestyrelsen før generalforsamlingen.


§ 13
TEGNING OG HÆFTELSE

1. Klubben tegnes af formanden og/eller næstformanden samt kasserer.

2. Bestyrelsen kan give almindelig bankfuldmagt til kasserer og formand. Endvidere kan bestyrelsen give det bestyrelsesmedlem, der varetager kontingentopkrævning, almindelig bankfuldmagt alene eller i forening med kassereren.

3. Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. Der påhviler ikke derudover klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for klubbens forpligtelser.


§ 14
OPLØSNING

1. Hvis der ikke på den ekstraordinære generalforsamling bliver valgt en bestyrelse, betragtes klubben som opløst. Ligeledes kan klubben opløses, hvis 3/4 af dens stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

2. Generalforsamlingen vælger et udvalg på 5 af klubbens medlemmer til at forestå opløsningen.

3. Efter realisation af klubbens aktiver og betaling af gæld tilfalder et eventuelt overskud Dansk Forening for Rosport.


Vedtaget på generalforsamlingen den 14. november 2013, redigeret 22. november, 2016.