Inrigger o.l.

 

Klubbens hjemsted og farver
§ 1

Stk. 1. Klubbens hjemsted er Strandparksvej 42, 2900 Hellerup.
Stk. 2. Klubbens farver er hvid og mørkeblå.  

Stander og flag
§ 2
Stk. 1. Båden skal føre klubbens stander og på søn-,hellig- og flagdage også langtursflag.  

Roområde
§ 3

Stk. 1. Klubbens daglige roområde for korttursstyrmænd er begrænset til: Mod nord af Struckmannparken og mod øst til platformen for enden af den østgående mole fra Fiskerihavnen. En korttursstyrmand må ro ind til Svanemølleklubberne. Alle andre havne må kun benyttes som nødhavne. Alle andre områder kræver langtursbevis.
Stk. 2. I vintersæsonen og indtil 1. maj må afstanden til kysten maksimalt være 200 meter.
Stk. 3. Roområderne er angivet ved opslag i klubben.

§ 4
Stk. 1. En styrmand må uden forudgående tilladelse tage på dagtur indenfor det daglige roområde, jf. § 3.
Stk. 2. En langtursstyrmand må uden forudgående tilladelse tage på dagtur uden for det daglige roområde.

§ 5
Stk. 1. Ture af flere dages varighed kræver altid bestyrelsens eller rochefens godkendelse.  

Faste roaftener
§ 6
Stk. 1. Bestyrelsen sørger for, at der fra standerhejsningen til standerstrygningen er styrmandsvagt et antal aftener om ugen.
Stk. 2. Klubture og instruktionsture går forud for private ture medhensyn til benyttelse af både, værktøj og lejrudstyr.  

Tildeling af styrmandsret
§ 7
Stk. 1. Bestyrelsen tildeler styrmandsret efter indstilling fra instruktøren.
Stk. 2. Korttursstyrmandsret kan tidligst opnås 2. rosæson. Roerene, som er bekendt med korttursområdet, skal have roet mindst 200 km den seneste rosæson og have bestået korttursstyrmandskurset.
Stk. 3. Langtursstyrmandsret kan opnås af en erfaren korttursstyrmand, som har deltaget i flere langture, deltaget i DFfR's langtursstyrmandskursus og selv arrangeret en langtur sammen med en langtursstyrmand.
Stk. 4. Bestyrelsen kan fratage en roer styrmandsretten, hvis styrmanden ikke længere opfylder kravene til at være styrmand.
Stk. 5. En styrmand kan til enhver tid fraskrive sig styrmandsretten over for bestyrelsen. Generhvervelse kræver ny frigivelse.  

Styrmandsvagt
§ 8
Stk. 1. Styrmandsvagten sørger for, at der bliver sat rohold.
Stk. 2. Enhver styrmand har pligt til at tage styrmandsvagter.
Stk. 3. Enhver båd skal være bemandet med det antal roere, den er konstrueret til.  

Styrmandens ansvar
§ 9
Stk. 1. Styrmanden har det juridiske ansvar over for klubbensbestyrelse, DFfR og søfartsmyndighederne.
Stk. 2. En styrmands ansvar starter, når hun påbegynder den elektroniske registrering af båd og mandskab.
Stk. 3. Er der på holdet mere end en roer med styrmandsret, har den roer, som har skrevet sig på som styrmand ved den elektroniske registrering, ansvaret for og ledelsen af turen. Uanset styrmandens placering i båden har denne ansvaret og ledelsen.
Stk. 4. Før båden sættes i vandet, skal styrmanden sikre sig, at båden er korrekt udstyret med redningsveste, bådshage, øse, fendere, at lugerne er korrekt lukket, at bundpropperne er sat i, og at materiellet behandles korrekt.
Stk. 5. Styrmanden skal tage hele bådholdet med på råd, når tures længde og mål aftales. Hvis blot en roer er betænkelig ved at ro på grund af dårligt vejr eller lignende, skal resten af bådholdet respektere det.
Stk. 6. Styrmanden skal lede turen ud fra den svageste roers formåen.
Stk. 7. Roerne skal følge styrmandens anvisninger. Hvis anvisningerne ikke bliver fulgt, kan styrmanden i grove tilfælde afbryde turen. Styrmanden skal indberette manglende overholdelse af anvisningerne til klubbensbestyrelse.
Stk. 8. Ved roning efter mørkets frembrud skal båden føre et hvidt lys agter synligt hele horisonten rundt.
Stk. 9. Hvis det skønnes uforsvarligt at lægge til ved egen bådebro, skal styrmanden benytte Hellerup Havn som nødhavn.
Stk. 10. Styrmanden skal sikre - fx ved at kontakte klubben - at der ikke opstår unødig bekymring, hvis turens varighed ændres væsentligt i forhold til det, der er registreret elektronisk.
Stk. 11. Styrmanden skal orientere bestyrelsen, hvis en båd lægges op, fx på grund af dårligt vejr.
Stk. 12. Efter hver retur er styrmanden ansvarlig for, at båden bliver afmonteret og rengjort efter materialeudvalgets anvisning, og at materiellet bliver anbragt på de anviste pladser i bådhallen.
Stk. 13. Turen slutter, når styrmanden elektronisk har afsluttet turen.

Skader
§ 10
Stk. 1. Alle skader, fejl og mangler skal registreres på rokort.dk/skader. Bådholdet skal så vidt muligt udbedre skader, fejl og mangler. Ved alvorlige skader skal materialeudvalget eller et bestyrelsesmedlem kontaktes straks efter roturens afslutning.
Stk. 2. Medlemmer har pligt til at erstatte den skade, der beviseligt skyldes forsæt eller grov uagtsomhed.

Scullerroning
§ 11
Stk. 1. For at opnå scullerret, skal roeren være korttursstyrmand.
Stk. 2. Inden scullerinstruktionen skal roeren aflægge en svømmeprøve på 500 m. Svømmeprøven skal fornys hvert år.
Stk. 3. Instruktionen foregår i bugten fra bådebroen til Tuborg molen langs kysten eller med følgebåd til Skovshoved.
Stk. 4. Scullerret tildeles af bestyrelsen efter indstilling frainstruktøren.
Stk. 5. Scullerroning må kun foregå i området fra Struckmannparken til Kalkbrænderihavnen. Området er angivet ved opslag i klubben.

Vinterroning
§ 12
Stk. 1. Vinterroning kan foregå i perioden fra 1. november til 1. maj og er kun tilladt fra 1/2 time efter solopgang til 1/2 time før solnedgang.
Stk. 2. Ved vinterroning skal der tages hensyn til vandtemperatur, sigtbarhed, lufttemperatur, vindhastighed m.v., så der kun roes, når vejrforholdene gør det forsvarligt.
Stk. 3. Båden skal holde så tæt afstand til land, som det er muligt efter kyst- og farvandsforholdene. Afstanden til land må ikke overstige 200 m.
Stk. 4. Vinterroning må kun finde sted i isfrit vand.
Stk. 5. Ved vinterroning skal samtlige roere være iført en redningsvest, der er godkendte af DFfR, hvis vandet er under 10 grader.
Stk. 6. Materialeudvalget bestemmer, hvilke både der må anvendes til vinterroning. Bådene er angivet på rokort.dk

se link http://www.dmi.dk/hav/maalinger/vandtemperatur/
Øvrige bestemmelser
§ 13
Stk. 1. Rochefen kan til enhver tid forlange, at en roer aflægger svømmeprøve, hvis der er tvivl om roerens svømmefærdigheder.

§ 14
Stk. 1. Overtrædelse af dette reglement og mangel på fornøden påpasselighed kan medføre tab af styrmandsret og ret til at ro for kortere eller længere tid og kan - i graverende tilfælde - medføre eksklusion.

§ 15
Stk. 1. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i dette reglement.

 


Bestyrelsen
Hellerup 8. april 2003
Revideret 25. februar 2012, 21. marts 2013, 24. marts 2015, 29. april 2019