Roreglement for Hellerup Dameroklub (HDR)

Dette reglement er fastsat af bestyrelsen i HDR og gælder for alle medlemmer af HDR samt ikke-medlemmer, der gæster klubben. Reglementet gælder for alle typer robåde.

For roning i kajak henvises til HDRs Kajakreglement.

 

Klubbens farver
§1

Stk. 1. Klubbens farver er hvid og blå.

Stander og flag
§2

Stk. 1. Både, der er indrettet til det, skal føre klubbens stander og på søn-, hellig- og flagdage også gerne langtursflag.

Rofarvand
§3

Stk. 1. Klubbens rofarvand er begrænset til: Mod nord af Sletten havn, mod syd af Slusen i Københavns havn og mod øst af Middelgrundsfortet.

Stk. 2. Klubbens korttursstyrmandsfarvand er begrænset til: Mod nord af Struckmannparken, mod syd af Kalkbrænderihavnen og mod øst af den nordlige spids af opfyldningsområdet ydre Nordhavn, hvor stensætningen stopper, og spunsvæggen begynder.

Stk. 3. Korttursstyrmænd må kun være ansvarlig styrmand i klubbens korttursstyrmandsfarvand. En korttursstyrmand må ro ind til Svanemølleklubberne og må lægge til ved deres broer. En korttursstyrmand må lægge til ved Hellerup Roklubs bro. Alle andre havne må kun benyttes som nødhavne. Alle andre farvande kræver langtursstyrmandsret.

Stk. 4. Roning skal altid foregå kystnært, hvor det er muligt.

Stk. 5. Ved vinterroning, jf. §12, må afstanden til kysten maksimalt være 200 meter.

Ture
§4

Stk. 1. En korttursstyrmand må uden forudgående tilladelse tage på dagstur inden for klubbens korttursstyrmandsfarvand.

Stk. 2. Rochefen kan give en korttursstyrmand dispensation til at ro i hele klubbens rofarvand. Dispensationen skal gives ved hver tur.

Stk. 3. En langtursstyrmand må uden forudgående tilladelse tage på dagstur inden for og uden for klubbens rofarvand.

Stk. 4. Roning imellem standerstrygning og standerhejsning er kun tilladt fra ½ time efter solopgang til ½ time før solnedgang

Stk. 5. Ture af flere dages varighed kræver altid rochefens godkendelse, uanset om der benyttes egne både eller lånes både i andre klubber.

Stk. 6. Enhver tur, der går uden for klubbens rofarvand, er en langtur, hvor bestemmelserne i DFfRs langtursreglement (se DFfRs hjemmeside) skal overholdes.

Svømmeprøve
§5

Stk. 1 Inden roning kan påbegyndes, skal nye medlemmer aflægge en svømmeprøve, hvor det demonstreres, at roeren kan svømme 300 m uden ophold og træde vande i et minut.

Stk. 2. Svømmeprøven skal fornys hvert år inden standerhejsning. Fornys svømmeprøven ikke, skal roeren altid være iført EU-godkendt redningsvest på roture.

Stk. 3. Rochefen kan til enhver tid forlange, at en roer aflægger svømmeprøve, hvis der er tvivl om roerens svømmefærdigheder.

Tildeling af roret
§6

Stk. 1. Nye medlemmer skal gennemgå HDRs rouddannelse.

Stk. 2. Det nye medlem skal aflægge svømmeprøve, jf. §5, inden rouddannelsen kan påbegyndes.

Stk. 3. Medlemmer på rouddannelse har kun adgang til klubbens både sammen med en instruktør.

Stk. 4. Instruktøren tildeler et medlem roret, når instruktøren vurderer, at medlemmets færdigheder er tilstrækkelige.   

Stk. 5. Nye medlemmer, der har gennemgået rouddannelse i anden roklub, kan tildeles roret efter at have demonstreret deres færdigheder over for rochefen.

Stk. 6. Efter tildeling af roret har roeren ansvar for at vedligeholde sin bevægelighed og sine svømmeevner samt iføre sig passende påklædning ved roning under hensyntagen til farvand og vejrforhold. Roeren skal desuden gennemføre entringsøvelse i sin første rosæson.

Stk. 7. Bestyrelsen kan, efter indstilling fra rochefen, fratage en roer roretten, hvis roeren ikke længere opfylder kravene til at være frigivet roer.

Tildeling af styrmandsret
§7

Stk. 1. En roer, der ønsker korttursstyrmandsret skal gennemgå HDRs korttursstyrmandskursus. Kurset består af en teoretisk og en praktisk del, der begge afsluttes med en prøve. Rochefen indstiller, hvilke roere der må deltage i kurset baseret på roernes erfaring og færdigheder.

Stk. 2. Rochefen tildeler korttursstyrmandsret efter indstilling fra instruktøren.

Stk. 3. Langtursstyrmandsret kan opnås af en erfaren korttursstyrmand, som har deltaget i flere langture, bestået DFfRs langtursstyrmandskursus og selv arrangeret en langtur med en langtursstyrmand. Herefter tildeler rochefen langtursstyrmandsret.

Stk. 4. Bestyrelsen kan, efter indstilling fra rochefen, fratage en roer styrmandsretten, hvis styrmanden ikke længere opfylder kravene til at være styrmand.

Stk. 5. En styrmand kan til enhver tid fraskrive sig styrmandsretten over for bestyrelsen. Generhvervelse kræver ny tildeling.

Styrmandens ansvar
§ 8

Stk. 1. Styrmanden har det juridiske ansvar over for klubbens bestyrelse, DFfR og søfartsmyndighederne. I den forbindelse skal styrmanden have kendskab til HDRs og styrmandens egne forsikringsforhold.

Stk. 2. Styrmanden skal have erfaring med og være fortrolig med roning i den pågældende bådtype. Styrmanden skal desuden vurdere, om mandskabet besidder den fornødne erfaring med den pågældende bådtype, således at turen kan foregå på forsvarlig vis.
Stk. 3. Enhver båd skal være bemandet med det antal roere, den er konstrueret til, dog må en båd konstrueret til styrmand og mindst 2 roere, der ror med dobbeltårer, gerne være bemandet med styrmand og 1 roer mindre, end båden er konstrueret til, såfremt styrmanden vurderer, at turen stadig kan foregå på forsvarlig vis.
Stk. 4. Inden turen påbegyndes, har styrmanden pligt til at registrere roturen i klubbens tursystem (rokort.dk). Såfremt styrmanden ikke kan få adgang til klubbens tursystem, skal styrmanden efterlade en skriftlig besked om turens båd, mandskab, rute, starttidspunkt og forventet hjemkomsttidspunkt. Herefter starter styrmandens ansvar.

Stk. 5. Er der på holdet mere end en roer med styrmandsret, har den roer, som er skrevet på som styrmand i tursystemet, ansvaret for turen, uanset styrmandens placering i båden.

Stk. 6. Før båden sættes i vandet, skal styrmanden sikre sig, at båden er korrekt udstyret med EU-godkendte redningsveste til hvert medlem af mandskabet, bådshage, øse, fendere, at luger er korrekt lukket, at bundpropperne er sat i, og at materiellet behandles korrekt.

Stk. 7. Der skal medbringes en tændt telefon på turen, og telefonen skal anbringes i båden, således at der er tilgang til telefonen fra styrmandssædet, såfremt båden har et sådant. Alternativt skal den ansvarlige styrmand bære telefonen under turen.

Stk. 8. Styrmanden skal tage hensyn til vejrforholdene, når turens længde og mål aftales, og skal tage hele bådholdet med på råd. Hvis blot en roer er betænkelig ved at ro på grund af dårligt vejr eller lignende, skal resten af bådholdet respektere det.

Stk. 9. Styrmanden skal lede turen ud fra den svageste roers formåen.

Stk. 10. Roerne skal følge styrmandens anvisninger. Hvis anvisningerne ikke bliver fulgt, kan styrmanden i grove tilfælde afbryde turen. Styrmanden skal indberette manglende overholdelse af anvisningerne til klubbens bestyrelse.

Stk. 11. Ved roning efter mørkets frembrud skal båden føre et hvidt lys agter synligt hele horisonten rundt.

Stk. 12. Hvis det skønnes uforsvarligt at lægge til ved egen bådebro, skal styrmanden benytte Hellerup Havn som nødhavn.

Stk. 13. Styrmanden skal sikre – fx ved at kontakte klubben – at der ikke opstår unødig bekymring, hvis turens varighed ændres væsentligt i forhold til det, der er registreret i tursystemet.

Stk. 14. Styrmanden skal orientere rochefen, hvis en båd lægges op, fx på grund af dårligt vejr.

Stk. 15. Efter hver tur er styrmanden ansvarlig for, at båden bliver afmonteret og rengjort efter materialeudvalgets anvisninger, og at materiellet bliver anbragt på de anviste pladser i bådhallen.

Stk. 16. Turen slutter, når styrmanden har afsluttet turen i tursystemet.

Faste klubaktiviteter
§9

Stk. 1. Hver rosæson fastlægger bestyrelsen sammen med klubbens roudvalg et antal faste klubaktiviteter.

Stk. 2. Faste klubaktiviteter og instruktionsture går forud for private ture med hensyn til benyttelse af både, langturskasser, værktøj og lejrudstyr.

Stk. 3. Arrangeres en privat tur inden for det tidsrum, hvor der er klubaktiviteter eller instruktionsture, skal det aftales med den pågældende kontaktperson for aktiviteten.

Styrmandsvagt
§10

Stk. 1. Rochefen sørger for, at der fra standerhejsningen til medio oktober er styrmandsvagt et antal aftener om ugen.

Stk. 2. Styrmandsvagten sørger for, at der bliver sat rohold.

Stk. 3. Enhver styrmand har pligt til at tage styrmandsvagter.

Skader
§11

Stk. 1. Bådholdet skal så vidt muligt udbedre skader, fejl og mangler opstået under roturen.

Stk. 2. Alle skader, fejl og mangler registreres i tursystemet. Desuden skal formanden for materialeudvalget informeres.

Stk. 3. Ved alvorlige skader, fejl og mangler skal formanden for materialeudvalget kontaktes straks efter roturens afslutning.

Stk. 4. Medlemmer har pligt til at erstatte den skade, der beviseligt skyldes forsæt eller grov uagtsomhed.

Vinterroning
§ 12

Stk. 1. Roning imellem standerstrygning og standerhejsning samt ved vandtemperaturer under 10°C benævnes vinterroning. Efter standerhejsning meddeler rochefen, hvornår vandtemperaturen i klubbens rofarvand er over 10 grader, og vinterroningen dermed er slut. Såfremt vandtemperaturen i klubbens rofarvand kommer under 10 grader inden standerstrygning, meddeler rochefen dette.

Stk. 2. Ved vinterroning skal den ansvarlige styrmand tage særlig hensyn til vandtemperatur, sigtbarhed, vindhastighed m.v. så der kun roes, når vejrforholdene gør det forsvarligt. Styrmanden skal desuden tage roernes formåen i betragtning ved planlægning af turen.

Stk. 3. Ved vinterroning skal båden holdes så tæt til land, som det er muligt efter kyst- og farvandsforholdene. Afstanden til land må ikke overstige 200 m.

Stk. 4. Vinterroning må kun finde sted i isfrit vand.

Stk. 5. Ved vinterroning skal hele mandskabet være iført EU godkendte redningsveste. Der skal desuden lægges 1-2 ikke-oppustelige redningsveste løst i båden – 1 vest for både med op til 3 roere, 2 veste for både med 4 roere eller derover. Kan vestene ikke lægges løst i båden grundet bådens konstruktion, behøver de ikke at medtages.

Stk. 6. Materialeudvalget bestemmer, hvilke både der må anvendes til vinterroning. Bådene er angivet i tursystemet.

Gæster
§13

Stk. 1. Et aktivt romedlem fra en anden roklub kan ro i klubbens både i begrænset omfang efter tilladelse fra rochefen.

Stk. 2. Gæster skal efterleve HDRs roreglement.

Stk. 3. Et aktivt medlem fra Hellerup Roklub (HR) kan altid ro som gæst i HDR, hvis deltagelsen er en forudsætning for, at båden er fuldt bemandet.

Øvrige bestemmelser
§14

Stk. 1. Overtrædelse af dette reglement og mangel på fornøden påpasselighed kan medføre tab af styrmandsret og/eller roret for kortere eller længere tid og kan – i graverende tilfælde – medføre eksklusion.

Stk. 2. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i dette reglement.

 

Bestyrelsen

Hellerup 22. februar 2024